AD MOTO – PROJEKT 2.3.1

Firma zrealizowała projekt pn. „Wdrożenie kompleksowej usługi czyszczenia zbiorników stacji paliw poprzez zakup środków trwałych oraz proinnowacyjnych usług wsparcia wdrożenia”, nr POIR.02.03.01-24-0026/18. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy Ad Moto poprzez wdrożenie kompleksowej usługi czyszczenia zbiorników stacji paliw wraz z regeneracją paliwa i regeneracją adsorbentów oraz sposobu świadczenia usług: m.in. wdrożenie zamkniętego systemu płukania.

Efektem projektu będzie wdrożenie innowacji procesowej, produktowej, marketingowej i organizacyjnej.
Wartość projektu: 1 641 139,80 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 699 220,00 PLN

Filtracja paliwa

Film promujący usługę czyszczenia zbiorników